โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาขัดรองเท้าสีดำจากกากมะพร้าวเผา วาสลีนและแอลกอฮอล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บัณฑิตา พรหมจำรัส และคณะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสภาราชินี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2538 6(16) p66

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาคุณสมบัติของวาสลีนในการขัดรองเท้าโดยนำวาสลีนมาตั้งไฟกับไม่ตั้งไฟ ปรากฏว่าวาสลีนที่ตั้งไฟได้ผลดี เมื่อนำไปเทียบกับน้ำมันปาล์ม ปรากฏว่าวาสลีนใช้ขัดรองเท้าได้ดีกว่าน้ำมันปาล์มและหาอัตราส่วนในการทำยาขัดรองเท้าโดยใช้อัตราส่วนกาบมะพร้าว 1 g/วาสลีน 2, 3, 4 g กาบมะพร้าว 1 g/วาสลีน 4 g ได้ผลดีที่สุดเมื่อทำการใส่แอลกอฮอล์ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่ใส่ในยาขัดรองเท้า ได้แก่ 0.5, 1 และ 1.5 cm3 ได้ผลว่ายาขัดรองเท้าที่ใส่แอลกอฮอล์ 0.5 cm3 ใช้ได้ผลดีที่สุด สูตรของยาขัดรองเท้าคือ กาบมะพร้าว 1 g/วาสลีน 4 g/แอลกอฮอล์ 0.5 cm3