โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทำลายแรงผลักระหว่างอนุภาคเพื่อใช้พลังงานกระตุ้นให้ออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำได้นานขึ้น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กลจนาถ สิงห์มณี

  • สมชาย บ้านใหม่

  • สุกัญญา ประนิสอน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สารส้ม

  • ออกซิเจน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดความขุ่นที่เกิดจากเศษอาหาร สารแขวนลอยในน้ำทิ้ง และหาวิธีเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำให้มากขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ได้แก่ เครื่องชั่ง วัสดุที่ใช้คือ สารโพลีอิเล็กโตรไลท์ สารส้ม วิธีดำเนินการ ทำการหาอัตราส่วนระหว่างสารส้มและสารโพลีอิเล็กโตรไลท์ที่เหมาะสมในการทำให้น้ำทิ้งตกตะกอนได้ดีและเร็วที่สุด และเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้กับน้ำทิ้งโดยใช้สนามไฟฟ้าแรงดันสูง แล้วเป่าอากาศลงในน้ำ ผลการทดสอบพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างสารส้มและสารโพลีอิเล็กโตรไลท์ คือ สารส้ม 1 ส่วนต่อสารโพลีอิเล็กโตรไลท์ 2 ส่วน สามารถทำให้สารแขวนลอยในน้ำทิ้งตกตะกอนได้ดีและเร็วที่สุด ส่วนการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำโดยใช้วิธีผ่านสนามไฟฟ้าแรงดันสูงแล้วเป่าอากาศลงในน้ำซึ่งพบว่าให้ผลดีกว่าการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ โดยวิธีเป่าอากาศเพียงอย่างเดียว