โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาอัตราส่วนของสมุนไพร 2 ชนิดที่สามารถไล่แมลงหวี่ในโรงเห็ด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัทเมย จีนบุบผา

  • พัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์

  • วรพรรณ พูนศรีธนากูล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะดา เลี้ยงอำนวย

  • วิภารัตน์ ศรีสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชินีบูรณะ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 11(30) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพร

  • แมลงหวี่ การกำจัด

  • โรงเห็ด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาอัตราส่วนโดยน้ำหนักของสมุนไพร 2 ชนิดที่สามารถไล่แมลงหวี่ในโรงเห็ด วิธีการศึกษาทำดังนี้คือ นำสมุนไพร 2 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้หอม และสะเดาขม ซึ่งเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นแรง นำมาสับให้ละเอียดคลุกให้เข้ากัน โดยใช้อัตราส่วนของตะไคร้หอมและสะเดาขมต่างกันในแต่ละชุดการทดลอง จำนวน 11 ชุดทดลอง และ 1 ชุดควบคุม ผลการทดลองพบว่าอัตราส่วนของตะไคร้หอม : สะเดาขม อัตราส่วน 60 : 40 เป็นอัตราส่วนที่สามารถไล่แมลงหวี่ได้ดีที่สุด