โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกับดักรักษ์พลังงาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพรรณี อภิชัยเอนก

  • อนุวรรณ ทองหมู่

  • เกริก จันทร์อรุณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิษณุ ป้อมเสมา

  • มนชัย พงษ์หิรัญ

  • สุวรรณา ยิ้มเยื้อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนจิรประวัติวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 กำหนดหัวข้อ ภาคเหนือตอนล่าง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เครื่องดักจับ

  • แมลง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกับดักแสงไฟเพื่อกำจัดแมลงที่เป็นศัตรูพืชโดยไม่ต้องใช้แรงงาน สารเคมี ซึ่งเป็นการนำพลังงานลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า วัสดุที่ใช้ได้แก่ กับดักแสงไฟ แบบกรวยทำด้วยโลหะสะท้อนแสง หลอดไฟ ถุงพลาสติก แผ่นอลูมิเนียม ไดนาโม นาฬิกาปลุก ยางรถจักรยาน โดยนำส่วนประกอบต่างๆ อาทิเช่น ยางรถยนต์และมอเตอร์นำมาประกอบกับใบพัดเพื่อใช้ในการสร้างกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน โดยมีนาฬิกาปลุกเป็นตัวควบคุมเวลา เมื่อต้องการตั้งให้เครื่องทำงานแบบอัตโนมัติโดยที่มีกรวยโลหะ ซึ่งมีหลอดไฟอยู่ภายใน ใช้ล่อแมลงในเวลากลางคืน จากนั้นให้ใส่ถุงที่ปากล่างกรวย เพื่อเก็บแมลงที่มาตอมหลอดไฟ จากนั้นทำการหารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะนำมาใช้ ผลการทดสอบพบว่ามุมสำหรับกรวยที่เหมาะสมคือ 2 องศา โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70 cm. ส่วนแสงไฟของหลอดที่ใช้เป็นแสงฟ้า โดยที่ช่วงเริ่มมือจะสามารถจับแมลงได้มากในขณะที่เวลายิ่งดึก จำนวนแมลงที่จับได้จะลดลงตามลำดับ และกระแสไฟฟ้าที่ได้จะขึ้นอยู่กับจำนวนรอบของกังหันลม ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามเวลาและโอกาส ประโยชน์ที่ได้รับคือ สามารถผลิตกับดักแสงไฟที่กำจัดแมลงได้ โดยใช้พลังงานลม เป็นการช่วยลดปัญหาสารเคมี และลดค่าใช้จ่ายได้