โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสำรวจหินในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศศิวิมล บัวสอน

  • สวัสดิ์ จำปาขันธ์

  • อัครพล ตีบไธสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและศึกษาลักษณะของหินในอำเภอห้วยแถลง จัวหวัดนครราชสีมา พื้นที่ที่ออกสำรวจเป็นหมู่บ้านจำนวน 59 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 118 หมู่บ้านซึ่งได้มาจากการสุ่มโดยการจับสลากร้อยละ 50 ของหมู่บ้านทั้งหมดในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงทั้ง 10 ตำบล ดำเนินการสำรวจหินในหมู่บ้านของผู้จัดทำ และให้เพื่อนนักเรียนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ได้จากการสุ่มทั้ง 59 หมู่บ้าน พาออกไปสำรวจแล้วเก็บตัวอย่างหินในสถานที่ต่าง ๆของหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างหินหมู่บ้านละ 50 ก้อนขึ้นไป นำหินมาสังเกตลักษณะและแยกประเภทของหิน โดยวิธีการเปรียบเทียบหินที่เก็บจากการสำรวจกับตัวอย่างหินประเภทต่าง ๆ ที่มีในห้องปฏิบัติการ และศึกษาเปรียบเทียบลักษณะของหินจากหนังสือ เอกสารทางธรณีวิทยาที่ใช้ประกอบการเรียน แล้วใช้แว่นขยายส่องดูลักษณะของเนื้อหิน ใช้กรดเกลือหยดลงบนเนื้อหินเพื่อทดสอบสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตในเนื้อหิน บันทึกลักษณะของหิน แล้วจำแนกประเภทของหิน พร้อมทั้งอธิบายลักษณะการกำเนิดของหินลงในตารางบันทึกผล นำข้อมูลประเภทของหินทั้งหมดมาแยกเป็นหินอัคนี หินตะกอน และหินแปร แล้วพิจารณาจำนวนหินแต่ละประเภทเป็นร้อยละ ผลการสำรวจพบว่า หินที่มีจำนวนมากที่สุดจากการสำรวจทั้ง 59 หมู่บ้าน ในอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา คือ หินตะกอน ส่วนหินที่พบจำนวนมากรองลงมา คือ หินแปร และหินอัคนี ตามลำดับ