โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นป้ายประกาศจากเยื่อกระดาษเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรกฎ ยงประยูร

  • ทรงวุฒิ ฐานสมบัติ

  • ธงชัย ทรัพย์เขื่อนขันธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิสิต พงษ์ชีพ

  • ประทิน จันทร์ประภาพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบางแคปานขำวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2534 p87

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษ

  • แผ่นป้ายประกาศ จากเยื่อกระดาษ

  • โครงงานวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องแผ่นป้ายประกาศจากเยื่อกระดาษเหลือใช้นี้จัดทำขึ้นเพื่อต้องการศึกษาการนำเศษกระดาษเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ในการทำเป็นแผ่นป้ายประกาศแทนแผ่นป้ายประกาศที่ทำด้วยกระดาษชานอ้อย หรือไม้อัดด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากและสามารถใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาง่ายราคาประหยัดซึ่งจากการศึกษาพบว่าการนำกระดาษเหลือใช้ทำแผ่นป้ายประกาศโดยใช้เยื่อกระดาษล้วนๆ จะได้แผ่นป้ายประกาศที่มีคุณภาพต่ำไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้งาน แต่ถ้านำเยื่อพืชมาผสมด้วยในอัตราส่วนระหว่างเยื่อกระดาษกับเยื่อพืช 2:1 โดยปริมาตรจะเพิ่มคุณภาพของแผ่นป้ายประกาศให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้นและจากการทดสอบคุณสมบัติบางประการของแผ่นป้ายประกาศที่ทำจากเยื่อกระดาษผสมเยื่อพืชชนิดต่างๆ พบว่าแผ่นป้ายประกาศที่ผสมเยื่อผักตบชวามีคุณภาพดีที่สุด รองลงมาคือ ผสมเยื่อหญ้าขน เยื่อกาบกล้วย เยื่อกกช้าง และเยื่อเปลือกข้าวโพด ตามลำดับ