โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องมหัศจรรย์ดีปลี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษติยา ภู่พันสาย

  • ลักขณา เหง้าโอสา

  • วิภาลักษณ์ สุวรรณไตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดีปลีการสกัด

  • ลูกน้ำกำจัด

  • สมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาไทยด้านการเสริมสร้างสุขภาพการป้องกันโรคในชุมชน กำจัดลูกน้ำของยุงและป้องกันแมลงรบกวน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่าง ๆ จึงได้ศึกษาค้นคว้าสมุนไพรไทยประเภทเครื่องเทศ คือ ดีปลี โดยทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากส่วนต่าง ๆ คือ ผล ลำต้น ใบ และทรายอะเบท ในการกำจัดลูกน้ำของยุง พบว่า ส่วนที่เป็นผลและส่วนที่เป็นลำต้นของดีปลี มีฤทธิ์ในการกำจัดลูกน้ำของยุงได้ดี นอกจากนั้นยังทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากผลดีปลี ใช้ตัวทำละลายต่างกัน คือ น้ำและแอลกอฮอล์ ในการกำจัดลูกน้ำของยุงพบว่า แอลกอฮอล์และน้ำเป็นตัวทำละลายที่มีความสามารถในการละลายผลของดีปลี และได้สารสกัดที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดลูกน้ำของยุงได้ดีเท่ากัน จึงทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ประหยัดค่าใช้จ่าย