โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยับยั้งเชื้อราด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จตุพร ฤกษ์สมผุส

  • จักรภัทร เทพสุคนธ์

  • ณัฐธิดา แย้มศิลป์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

,ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สมุนไพรท้องถิ่น

  • เชื้อราการยับยั้ง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ยับยั้งเชื้อราด้วยสมุนไพรในท้องถิ่น เพื่อศึกษาว่า สมุนไพรในท้องถิ่นสามารถนำมายับยั้งเชื้อราได้หรือไม่ โดยสมุนไพรที่นำมาใช้ทดลอง ได้แก่ ขมิ้น หน่อไม้หวาน กระชาย กล้วยลูกอ่อน และลูกยอสุก หลังจากนำมาทดลองขั้นที่ 1 พบว่า สมุนไพรที่เกิดเชื่อราน้อยที่สุดคือ กระชาย จากนั้นนำมาทดลองขั้นที่ 2 เพื่อหาความเข้มข้นของน้ำกระชายที่ทำให้เกิดเชื้อราช้าและน้อยที่สุด โดยใช้ปริมาณในการทดลองคือ5 ml 10 ml 15 ml และ 20 ml การทดลองพบว่า ความเข้มข้นที่ทำให้เกิดเชื้อราช้าและน้อยที่สุดคือ 20 ml ในการทดลองครั้งสุดท้าย นำความเข้มข้นจากการทดลองขั้นที่ 2 มาผสมกับแป้งสาลี ผงฟู เกลือ น้ำตาล ไข่ไก่ ทำขนมปังปอนด์ 1 แถว อีกแถวไม่ผสมน้ำกระชาย แต่ส่วนผสมเหมือนเดิมทุกอย่าง มาเปรียบเทียบกัน พบว่า ขนมปังที่มีน้ำกระชายเป็นส่วนผสม เกิดเชื้อราช้าและน้อยกว่าขนมปังที่ไม่มีน้ำกระชายเป็นส่วนผสม หลังจากศึกษาค้นคว้าแล้วพบว่า กระชายมีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราขึ้นขนมปัง