โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสร้างมัลติมิเตอร์ VB6

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิการ์ นนทิจันทร์

  • มรกต เมืองจีน

  • ยุวดี สวยอยู่

  • สุเมฆ งามดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสนามชัยเขต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสร้างมัลติมิเตอร์ VB6 เนื่องจากเครื่องดิจิทัลมัลติมิเตอร์มีราคาแพงจึงคิดค้นประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาโดยใช้ ไอที เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อมาประยุกต์ให้เห็นผลและสามารถคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ของไฟฟ้าได้ การสร้างมัลติมิเตอร์ด้วยโปรแกรม VB6 สร้างโดยการใช้ IC LTC1298 แปลงสัญญาณ อนาล็อกเป็นดิจิทัล ซึ่งจะแปลงค่าโวลต์ให้เป็นข้อมูลดิจิทัล ซึ่งวัดค่าได้ต่ำสุด 0.05 โวลต์ และสูงสุด 5.05 โวลต์ ในการทำโครงงานนี้ได้ดัดแปลงให้สามารถวัดค่าความต่างศักย์ให้สูงขึ้น โดยวิธีการต่อชันต์ และเนื่องจาก IC LTC1298 ไม่สามารถแปลงค่ากระแสไฟฟ้าเป็นค่าดิจิทัลได้จึงทำการวัดค่ากระแสไฟฟ้า โดยการวัดค่าโวลต์ แล้วนำคำนวณหาค่ากระแสไฟฟ้า โดยคำนวณในโปรแกรม VB6 และแสดงผลผ่านทางจอคอมพิวเตอร์