โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องแพ็คถุงสุญญากาศ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณ์ศวนนท์ แก้วสีหาวงค์

  • ปราการ แหน่งฮวบ

  • เกสร กล่องพุดซา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประทุม สุขโอ

  • ปรียา กล่องพุดซา

  • เกรียตินิยม รสลือชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีนคร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคเหนือตอนล่าง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้อาหารเก็บรักษาได้นานขึ้น โดยมีอุปกรณ์ที่ใช้ทำเครื่องแพ็คถุงสุญญากาศ ดังนี้ ฮิตเตอร์ คอมเพสเซอร์ โครงเหล็ก หม้อแปลง ตัวปรับความร้อน ถังเก็บสุญญากาศ ปักกรี และสายไฟขนาดต่างๆ จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องโดยทดสอบการทำงาน ตรวจสอบสภาพเครื่อง และเปรียบเทียบระยะเวลาในการแพ็คธรรมดากับการแพ็คเครื่อง โดยใช้อาหาร 4 ชนิด คือ กล้วยฉาบ มันทอด ข้าวกล้อง และมะม่วงแช่อิ่ม พบว่าอาหารอยู่ได้นานกว่าถึง 2 เดือน