โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องไม้กวาดไฟฟ้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวลิต รอดแก้ว

  • ธนพงศ์ ไชยบุญ

  • ศุภมาศ ภานุมาศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น เครื่องทุ่นแรงและเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย โดยการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน พบว่า สามารถช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้อย่างดีเป็นที่น่าพอใจ