โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องยาถ่ายพยาธิไก่ชน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประเสริฐ พาบุ

  • ระวิวรรณ อุดทา

  • สุภาพร อินทร์มนต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลือชัย ศรีกุลคร

  • ศิริกุล พลบูรณ์

  • เพิ่มศักดิ์ โพธิ์ทิพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พยาธิตัวตืด

  • ยาสมุนไพร

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาสมุนไพรที่ใช้ในการทำยาถ่ายพยาธิให้ไก่ชน โดยทำการทดลองดังนี้ เตรียมสมุนไพร 4 ชนิด คือ มะขามเปียก, ไพล, บอระเพ็ด และหมาก มาสับและบดให้ละเอียด จากนั้นนำส่วนผสมทั้งหมดมาโขลกรวมกัน แล้วปั้นเป็นลูกกลอนขนาดพอประมาณ ตากแดดให้แห้ง นำไปให้ไก่กินในขณะท้องว่าง โดยอัตราส่วนระหว่างไก่ต่อจำนวนยาถ่าย คือ ไก่น้ำหนัก 1 กิโลกรัม : ยา 2 เม็ด และไก่น้ำหนัก 2 กิโลกรัม : ยา 4 เม็ด จากการทดลองพบว่ามีพยาธิตัวตืดออกมาพร้อมมูลไก่