โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตเอ็มบริโอบัวในสูตรอาหาร MS และสูตรอาหาร MS ที่เพิ่มน้ำมะพร้าวอ่อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรีญาภา พลศรีดา

  • ปัทมาภรณ์ พลศรีดา

  • ภมรวดี ศรีประทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาทดลองการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอ็มบริโอบัวเพื่อที่จะสามารถขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนให้ได้มาก โดยใช้สูตรอาหาร MS นั้น เนื้อเยื่อที่เพาะต้องใช้เวลานานหลานสัปดาห์ในการเจริญเติบโต จึงได้มีการเพิ่มฮอร์โมนไซโทคินินในน้ำมะพร้าว เนื่องจากฮอร์โมนไซโทคินินเป็นฮอร์โมนที่ช่วนในการแบ่งเซลล์ พบว่า ฮอร์โมไซโทคินินจากน้ำมะพร้าวอ่อนช่วยในการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อเอ็มบริโอบัวได้ดี