โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง3 เกมคณิต ฝึกคิด ตรีโกณฯ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัลย์สุดา โกมลสิทธิชัย

  • พงศ์ศิริ ศิริไพศาล

  • อภิสิทธิ์ แก้วเกิด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ประเภทกายภาพภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • การคิด

  • ตรีโกณ

  • เกม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง 3 เกมคณิตฯ ฝึกคิด ตรีโกณฯ ครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1.) สร้างเกมพัฒนาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ 2.) ศึกษาเปรียบเทียบคะแนนจากการทำแบบทดสอบของผู้เล่น ก่อน-หลัง การเล่นเกมที่พัฒนาความรู้เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ และ 3.) สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ซึ่งได้พัฒนาเกมที่ให้นักเรียนได้ฝึกการคิดเกี่ยวกับฟังก์ชันตรีโกณมิติผ่านเกม 3 เกม ได้แก่ เกมบิงโกตรีโกณฯ เกม A –MATH ตรีโกณฯ และเกมท่องโลกตรีโกณฯ โดยมีการให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบก่อน-หลัง การเล่นเกมทั้ง 3 เกมที่คณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้น ผลการดำเนินการ พบว่า 1.) นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบทดสอบหลังการเล่นเกมทั้งสามชุดสูงกว่าก่อนเล่นเกม และ 2.) ผู้เล่นสามารถหาคำตอบในเรื่องของฟังก์ชันตรีโกณมิติได้รวดเร็วขึ้น ได้รับความเพลิดเพลินและสนุกสนานในการเล่น ทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าการเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติไม่ได้มีความยากเกินไปที่จะสามารถเรียนรู้ได้