โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องดินเยื่อกระดาษรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐมน รุกขสุคนธ์

  • ณัฐสุดา เล้าประเสริฐ

  • อมรรัตน์ เนียมใหม่

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น เหรียญเงิน ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษรีไซเคิล

  • ดิน

  • เยื่อกระดาษ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วทั้งสองหน้ามาผ่านกระบวนการกระจายเส้นใยและทำความสะอาดเยื่อกระดาษ เพื่อ 1)ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิลน้ำหนักต่างกัน 2)ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ใช้แป้งต่างชนิดกัน 3)ศึกษาและเปรียบเทียบความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลที่มีอัตราส่วนกาวลาเท็กซ์ต่อครีมบำรุงผิวต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 1. น้ำหนักของเยื่อกระดาษรีไซเคิลเพิ่มขึ้นทำให้ดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลมีความเหนียวเพิ่มขึ้น 2.เยื่อกระดาษรีไซเคิลที่ผสมกับแป้งชนิดต่างกัน ความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลต่างกันโดยแป้งสาลีมีความเหนียวมากที่สุด รองลงมาคือแป้งข้าวเจ้า 3.อัตราส่วนกาวลาเท็กซ์ต่อครีมบำรุงผิวต่างกัน ความเหนียวของดินเยื่อกระดาษรีไซเคิลต่างกันโดยอัตราส่วนกาวลาเท็กซ์ต่อครีมบำรุงผิว 4:1 เป็นอัตราส่วนที่ดีที่สุด รองลงมาคือ 2:3