โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเส้นใยธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สามเณรธวัชชัย ดวงสุรินทร์

  • สามเณรสุรัจ ลุงคำ

  • สามเณรอาทิตย์ นามพูน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • เส้นใยธรรมชาติ

  • แผ่นไม้อัดการผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากเส้นใยธรรมชาติ เป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติที่หาได้ง่าย มาผลิตเป็นไม้อัด และวิธีการผลิตใช้ต้นทุนที่ถูกกว่าการผลิตไม้อัดทั่วไป และสามารถผลิตได้ง่ายทำได้ด้วยตัวเอง ปัจจัยที่ทำการศึกษา คือ ผลของอัตราของเส้นใยธรรมชาติต่อพอลิพอลีน (PP) ในอัตราส่วนที่เหมาะสม และความยาวของเส้นใย 6,8 และ10 มิลลิลิตร จากผลการทดลองพบว่า แผ่นชิ้นไม้อัดที่เตรียมจากเส้นใยธรรมชาติกับพอลิพอลีน เปรียบเทียบกับชิ้นไม้อัดทั่วไป เมื่อโยนจากระดับความสูงระดับเดียวกัน(ตึก 4 ชั้น) ขอบแหลมแผ่นชิ้นไม้อัดผสมเส้นใยธรรมชาติจะบุบแค่เพียงเล็กน้อยและเมื่อทดสอบแรงกดทับโดยใช้รถยนต์วิ่งทับ พบว่าแผ่นชิ้นไม้อัดผสมเส้นใยธรรมชาติไม่เกิดการแตกหัก และแผ่นชิ้นไม้อัดผสมเส้นใยธรรมชาติที่มีความยาวเส้นใย 10 มิลลิลิตรมีความแข็งแรงมากที่สุด