โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยอัญชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐญา มาตโสภา

  • วิชุดา โคตรวิชา

  • วิภารัตน์ คุณสมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทกาญจน์ จันสุตะ

  • ละเอียด เรืองภิญโญพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแวงพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครรภ์การตรวจสอบ

  • สิ่งประดิษฐ์

  • อัญชัน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของอัญชันในการสกัดเป็นสารละลายในการทดสอบการตั้งครรภ์ได้ และเพื่อประดิษฐ์ชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยอัญชันอย่างมีประสิทธิภาพใกล้เคียกับชุดตรวจสอบการตั้งครรภ์ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด