โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องชุดการทดลองเครื่องชาร์จถ่านแบบพลังงานลม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปวีณา ไชยรัตน์

  • พฤฒิ สร้อยเพชรเกษม

  • เมธิณี เทพบรรหาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • พลังงานลม

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องชาร์จถ่าน

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องชุดการทดลองเครื่องชาร์จถ่านแบบพลังงานลม จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำพลังงานลมจากคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศผลิตกระแสไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าที่ได้มาเก็บในถ่านแบบชาร์จได้ แบ่งการทดลองออกเป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ศึกษาความต่างศักย์และการหมุนของไดนาโม 2. ศึกษาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและการหมุนของใบพัด 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าการหมุนของใบพัดและกระแสไฟฟ้า 4. ประดิษฐ์ชุดการทดลอง 5. ทดสอบการใช้เครื่องชาร์จถ่านพลังงานลม 6. ปรับปรุงแก้ไขและทดลองซ้ำ ผลจากการศึกษาพบว่า เมื่อนำชุดการทดลองไปทดสอบกับใบพัดขนานต่าง ๆ ใบพัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 14 นิ้ว ใช้เวลาชาร์จ 7 ชั่วโมง กับถ่านชาร์จ ขนาด 600 มิลลิแอมป์