โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติจากแรงโน้มถ่วง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ทรายขวัญ นิลชาติ

  • วรฉัตร ทองมาก

  • สุภารัตน์ สังข์ชุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาล ๕ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดราวัลที่ 2 สาขาวิทยศาสตร์ประยุกต์ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำ

  • เครื่องเปิด-ปิดน้ำ

  • แรงโน้มถ่วง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อลดต้นทุนในการผลิตในงานเกษตร จึงเกิดความพยายามในการลดภาระงานของเกษตรกรในการรดน้ำพืชผลทางการเกษตร โดยไม่ต้องใช้คนคอยเฝ้าเปิด-ปิดน้ำ สามารถกำหนดเวลาเปิด-ปิดก๊อกน้ำ โดยอาศัยหลักการของแรงโน้มถ่วง ประสิทธิภาพของเครื่องสามารถเปิดหัวจ่ายน้ำให้สปริงเกอร์หมุนได้นานตั้งแต่ 1 นาทีจนถึง 2 ชม. และปิดระบบจ่ายน้ำได้นานตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 6 ชม. สายน้ำเกลือมีกลไกลในการบังคับการปล่อยน้ำเข้าออกโดยควบคุมให้น้ำผ่านออกเป็นหยดได้ จึงเป็นเครื่องมือที่เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในทางการเกษตร โดยสามารถตั้งเวลาและปล่อยให้เครื่องทำงานเปิด-ปิดได้เอง ช่วยลดภาระงานและการเสียเวลารอ เปิด-ปิดน้ำ ตลอดจนประหยัดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง