โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาคลอโรฟิลล์ในพืชต่างชนิดกัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชานนท์ หนูแสน

  • พัชรินทร์ สายสังข์

  • เด่นอุดม โสมปาน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านกลาง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาการสกัดคลอโรฟิลล์ในใบพืช ศึกษาการแยกองค์ประกอบของสารสกัดใบพืชโดยกระบวนการโครมาโตกราฟี และศึกษาชนิดของคลอโรฟิลล์โดยการใช้แสงผ่านน้ำสกัดคลอโรฟิลล์แล้วมองผ่านสเปกโตรสโคปอย่างง่าย โดยพืชที่นำมาทดสอบได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้ล้มลุก ไม้พุ่ม พืชน้ำ จากการทดลองตอนที่ 1 พบว่ากระดาษกรองเป็นตัวดูดซับในกระบวนการโครมาโตกราฟีได้ดีที่สุด การทดลองตอนที่ 2 พบว่าเอทานอล 95 เปอร์เซ็นต์ สามารถสกัดคลอโรฟิลล์ออกจากใบพืชได้ดีที่สุด และการทดลองตอนที่ 3 พบว่าช่วงอุณหภูมิและระยะเวลาที่ดีที่สุดในการสกัดคลอโรฟิลล์ขึ้นอยู่กับลักษณะใบพืช โดยพืชที่ใบแข็งกระด้างจะใช้เวลาสกัดมากกว่าพืชที่มีใบนิ่มและอ่อนบาง จากผลการทดลองที่ได้สามารถสกัดสารจากใบพืชมาทำการศึกษาองค์ประกอบของรงควัตถุด้วยกระบวนการโครมาโตกราฟี จากผลการทดลองตอนที่ 4 พบว่าองค์ประกอบของรงควัตถุพืชน้ำและพืชบกส่วนใหญ่มีคลอโรฟิลล์และแคโรทีนอยด์เป็นองค์ประกอบ และจากการทดลองตอนที่5 ศึกษาชนิดของคลอโรฟิลล์โดยใช้แสงผ่านสเปกโตรโคป พบว่าส่วนใหญ่เป็นคลอโรฟิลล์เอและคลอโรฟิลล์บี