โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านจุกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิพัฒน์ ทองคำ

  • อนุวัฒน์ ขันแก้ว

  • อุกฤษ สาลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปัญญา วงษ์ชื่น

  • สุนีย์ เกิดแย้ม

  • อาจาย์สุภาวดี ผ่องฉวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านเนินพยอม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์