โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุประกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุรวิชญ์ ภมรนาค

  • ภูมิพัฒน์แจ้งการ

  • อัจฉริยะ สิงห์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สถาพร แสงจันทร์

  • สมาฒย์ อังศุภมงคล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรานุกูล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคใต้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ได้มีบทบาทในการทำงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ห้างร้าน สถานที่ราชการต่างๆ ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงาน แต่ในเรื่องของการควบคุมระบบไฟฟ้า ยังไม่มีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงเห็นว่า น่าจะเป็นการดีที่จะนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการควบคุมระบบไฟฟ้าจึงได้คิดค้นทดลอง พร้อมทั้งออกแบบซอฟต์แวร์และฮาร์แวร์เพื่อให้สามารถควบคุมระบบไฟฟ้า โดยทดลองออกแบบ/ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาควบคุมสัญญาณไฟฟ้าทาง Port Printer จำนาน 8 ช่องสัญญาณมาผ่านรีซีสเตอร์เพื่อให้กระแสไฟลดลง จากนั้นได้นำไฟฟ้าที่ได้นำไฟที่ได้ผ่านตัวทรานซิสเตอร์ เพื่อให้จ่ายไฟฟ้า จำนวน 5 VDC จากหม้อแปลงไปสู่รีเลย์ เพื่อให้จ่ายไฟ 220 V ออกสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร จากการทดลองปรากฏว่าระบบคอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้ในการควบคุมระบบเปิด-ปิด เครื่องใช้ไฟฟาและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร