โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีการใช้ปลากระพงควบคุมจำนวนประชากรเกิดใหม่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพพร นพสมบูรณ์

  • ปัญญา จันทร

  • วิฑูรย์ พึ่งรัตนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพุทธโสธร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 9(24) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปลา การควบคุมจำนวน

  • ปลานิล การเลี้ยง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ลำดับที่ คง ต018/2540 โครงงานนี้เป็นการทดลองเลี้ยงปลานิลด้วยวิธีปล่อยปลากระพงขาวลงในบ่อเลี้ยงในระยะที่ปลานิลออกลูก เพื่อให้ปลากระพงขาวกินลูกปลานิล เป็นการลดจำนวนประชากรเกิดใหม่ของปลานิล เปรียบเทียบกับการเลี้ยงปลานิล โดยไม่ควบคุมประชากรเกิดใหม่ ผลการทดลองพบว่าสามารถลดจำนวนประชากรเกิดใหม่ของปลานิล โดยมีน้ำหนักเฉลี่ยต่อตัวสูงกว่าน้ำหนักปลานิลที่เลี้ยงโดยไม่ควบคุมประชากรเกิดใหม่ ทั้งนี้เพราะปลานิลเกิดใหม่มีอาหารเพียงพอ จึงเจริญเติบโตได้ตามมาตรฐาน ส่วนบ่อทดลองที่เลี้ยงปลาโดยไม่ควบคุมประชากรเกิดใหม่นั้นพบว่ามีปริมาณลูกปลานิลเกิดใหม่หนาแน่น ลูกปลาจำนวนมากแย่งอาหารกินกัน การเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทำให้ พื้นที่ใช้เลี้ยงปลาไม่เหมาะสมเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพน้ำและออกซิเจน โดยมีผลพลอยได้เป็นลูกปลานิลขนาดต่าง ๆ กัน เมื่อเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นรายได้เพิ่มแล้ว พบว่าวิธีเลี้ยงแบบควบคุมประชากรเกิดใหม่ด้วยปลากระพงจะให้ผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่า