โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสาร ธ.ส.ช.จากขยะในครัวเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนกอร ตั้งจาตุรันต์

  • ธิดารัตน์ สุพรรณไชยมาตย์

  • สุนิดา เมืองโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมุกดาหาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 12(33) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขยะ การหมัก

  • รีไซเคิล

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการศึกษาทดลองวิธีการหมักขยะ เพื่อลดขยะในครัวเรือนและแปรรูปไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาวิธีการหมักขยะ และผลของสารที่ได้ต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้ทำการทดลองโดยนำเอาเศษอาหาร เศษพืช จากครัวเรือนผสมกับกากน้ำตาลและน้ำในอัตราส่วน 2 : 2 : 10 โดยน้ำหนัก หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 เดือน จะได้สารที่มีลักษณะเป็นของเหลว สีเหลืองปนเทา กลิ่นเหม็นฉุนเล็กน้อย ต่อจากนั้นนำสารที่ได้นี้ไปทดสอบเปรียบเทียบกับน้ำธรรมดาที่ 4 ระดับ คือ ความเข้มข้นปกติของสารที่ได้ ความเข้มข้นของสารที่ได้กับน้ำในอัตราส่วน 1 : 1 , 1 : 2 และ 1 : 3 ตามลำดับ นำสารนี้ทั้ง 4 ระดับของความเข้มข้นไปรดต้นข้าวโพดที่ใช้เวลาปลูก 15 วัน และวัดการเจริญเติบโตทุก 5 วันต่อครั้ง รวมวัด 3 ครั้ง ผลการทดลองพบว่า สารละลายที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดดีที่สุด คือ ความเข้มข้นของสารต่อน้ำในอัตราส่วน 1 : 2 โดยปริมาตร (สาร ธ.ส.ช. นี้ เป็นการให้ชื่อโดยใช้อักษรย่อจากชื่อของกลุ่มผู้จัดทำโครงงานแต่ละคน)