โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องพอลิเมอร์สติก : POLYMER STICK

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประภาพรรณ แก่นภักดี

  • ภัทรา อินทรกำแหง

  • อรอนงค์ นวลจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2541 10() p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กาว

  • ตัวทำละลาย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุเหลือใช้ เช่นแก้วพลาสติกที่ใช้บรรจุน้ำดื่มมาใช้ทำกาวโดยนำเอาแก้วพลาสติกมาตัดแล้วผสมกับตัวทำละลายได้แก่ เบนซินและทินเนอร์ ในอัตราส่วน 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 และ 1:5 แล้วคนจนพลาสติกละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงนำมาทดสอบการทนแรงดึงของกาวเมื่อเทียบกับกาวชนิดอื่นๆ เช่น กาวลาเท็กซ์ กาวพีวีซี และกาวรับเบอร์ซีเมนต์ ทำการเปรียบเทียบการทนแรงดึงในการต่อท่อพีวีซี ผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมระหว่างพลาสติกต่อปริมาณตัวทำละลายมีดังนี้ พลาสติก : เบนซิน เท่ากัป 1 : 4 และพลาสติก : ทินเนอร์ เท่ากัป 1:2 และในส่วนของการทนแรงดึงพบว่ากาวพีวีซีให้ผลดีที่สุด รองลงมาคือสารละลายกาวพลาสติกกับทินเนอร์ และในการใช้ต่อท่อพีวีซีพบว่ากาวพีวีซีให้ผลในการทนแรงดึงดีพอๆ กับสารละลายพลาสติกกับทินเนอร์ ประโยชน์ที่ได้รับคือ เบนซินและทินเนอร์มีคุณสมบัติเป็นตัวทำละลายได้ดีไม่เท่ากัน และกาวที่ผลิตจากพลาสติกกับทินเนอร์มีประสิทธิภาพในการต่อท่อพอๆกับกาวพีวีซีและยังมีประสิทธิภาพในการทนแรงดึงสูง และลดปริมาณขยะอีกด้วย