โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารเสริมบำรุงดินสูตรพิเศษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตินัทธ์ จันทร์ที

  • พรวิสา นาคขำ

  • อนงค์ เนตรเถื่อน

  • อำนวย แสนหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ถวัลย์ ตันธีระพงศ์

  • พัชยา อินทร์น้อย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 กำหนดหัวข้อ ภาคตะวันออก

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7(20) p75

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดิน การบำรุง

  • ปุ๋ย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำปุ๋ยทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งก็คือการทำปุ๋ยหมัก ผู้ทำโครงงานได้ศึกษาชนิด ระยะเวลา การนำวัสดุชิ้นเล็ก มาเป็นส่วนผสมในการทำปุ๋ยหมักและได้ศึกษาการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกในดินร่วนธรรมดา ในปุ๋ยหมักที่มีขายตามท้องตลาด ในปุ๋ยหมักผสมกับขนไก่ในอัตราส่วนต่าง ๆ ในขนไก่เพียงอย่างเดียว ในปุ๋ยหมักผสมดินร่วนในอัตราส่วนต่าง ๆ และปลูกในปุ๋ยหมักที่ทำได้เพียงอย่างเดียว โดยการนำฟางข้าวตากแห้ง ผักตบชวาตากแห้ง และฟางข้าวตากแห้งผสมกับผักตบชวาตากแห้ง มาหมักในสภาพที่แห้งที่มีความชื้นและในน้ำ โดยกำหนดระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา 2 เดือน พบว่าฟางข้าว ย่อยได้ดีที่สุดในสภาพที่ที่มีความชื้น รองลงมาคือฟางข้าวตากแห้งผสมกับผักตบชวาตากแห้ง และผักตบชวา ส่วนการนำเศษวัสดุชิ้นเล็กมาเป็นส่วนผสมรวมกันกับปุ๋ยหมักที่ทำได้ซึ่งมีเปลือกถั่วเขียว แกลบ ขุยมะพร้าว พบว่าวัสดุที่ย่อยได้ดีที่สุดคือ ฟางข้าวผสมเปลือกถั่วเขียว ส่วนฟางข้าวผสมแกลบและฟางข้าวผสมขุยมะพร้าวนั้น อยู่ในเกณฑ์ย่อยได้เล็กน้อย ส่วนการปลูกพืชในวัสดุต่าง ๆ นั้นพบว่าการปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองในปุ๋ยหมักที่ทำได้เพียงอย่างเดียว ให้ความสูงของลำต้นเท่ากับ 27.56 เซนติเมตร และมีจำนวนใบเท่ากันกับการทดลองที่ปลูกเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองในวัสดุต่าง ๆ และการปลูกในปุ๋ยหมักผสมขนไก่นั้นพบว่า พืชงอกออกมาได้เล็กน้อยและตายในที่สุด