โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องปิ้งไฮเทค

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จารุมณี แก้วมะโน

  • ปรมาภรณ์ ต่อโชติ

  • เฉกขันธ์ สมบูรณ์สิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประไพ จันทรอุดร

  • ศรีธร มูลมณี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์