โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการสกัดสารอินดิเคเตอร์จากกะหล่ำปลีสีม่วง เปลือกมังคุด ผลมังเคร่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กรรณิกา เอื้อกฤดาธิการ

  • นิภา หวังสินทวีกุล

  • วัณณวัท ประชุมรัตน์

  • หนึ่งฤทัย คงเทพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนธิดาแม่พระ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ทั่วไป ภาคใต้

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2540 8 (22) p66

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กะหล่ำปลีสีม่วง

  • ผลมังเคร่

  • สารอินดิเคเตอร์ จากพืช

  • เปลือกมังคุด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการสกัดสารอินดิเคเตอร์จากกะหล่ำปลีสีม่วง, เปลือกมังคุด, มังเคร่ ซึ่งเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เพื่อทำเป็นกระดาษทดสอบกรดและเบสของสารแล้วนำกระดาษทดสอบกรดและเบสที่ได้ไปเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของกระดาษลิตมัสที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทั่วไป จึงได้ทำการทดลองโดยใช้น้ำ และเอธิลแอลกอฮอล์ 95 % สกัดสีจากวัสดุที่เตรียมไว้ ผลปรากฏว่าสารอินดิเคเตอร์ที่ได้จาก มังเคร่, กะหล่ำปลีสีม่วงสกัดได้สีม่วง ส่วนเปลือกมังคุดสกัดได้เป็นสีชา และกระดาษทดสอบกรดเบสจากกะหล่ำปลีสีม่วง, มังเคร่ จะได้สีม่วง ส่วนเปลือกมังคุดได้สีชา และเมื่อนำกระดาษทดสอบกรด-เบส ที่ได้จากกะหล่ำปลีสีม่วง, เปลือกมังคุดและมังเคร่ ในปริมาณ 100 กรัมต่อน้ำ 150 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ทดลองแล้วพบว่าเหมาะสม ไปทดสอบกับกรด 5 ชนิด ปรากฏว่ากระดาษทดสอบกรด-เบส จากกะหล่ำปลีสีม่วง, มังเคร่ เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีแดง ส่วนเปลือกมังคุดไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อนำไปทดสอบกับเบส 5 ชนิด กระดาษทดสอบกรด-เบส จากกะหล่ำปลีสีม่วง, มังเคร่ เปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีน้ำเงิน ส่วนจากเปลือกมังคุดเปลี่ยนจากสีชาเป็นสีเหลือง และผลจากการทดสอบกรด-เบสจากกะหล่ำปลีสีม่วง, เปลือกมังคุดและมังเคร่ ไปหาช่วง pH ของการเปลี่ยนสี พบว่ากระดาษทดสอบกรด-เบสจากเปลือกมังคุดเปลี่ยนสีในช่วง pH 8-9 ส่วนการทดสอบกระดาษกรด-เบส จากกะหล่ำปลีสีม่วง และมังเคร่เปลี่ยนสีในช่วง pH 6-7 จากผลการทดลองทั้งหมดนี้แสดงว่าสารอินดิเคเตอร์ที่สกัดได้จาก กะหล่ำปลีสีม่วง, เปลือกมังคุด และมังเคร่สามารถนำไปใช้ได้ทำเป็นกระดาษทดสอบความเป็นกรด-เบสของสารได้และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกระดาษลิตมัสที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ