โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเพาะเห็ดฟางVolvariella volvaceae ด้วยผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาชัย สูงทรัพย์ไพศาล

  • สุภาวดี เปล้าเร่

  • ไฉไล ยางระหงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2539 7 (18) p64

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ผักตบชวา

  • เห็ดฟาง การเพาะ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาการเพาะเห็ดฟางในผักตบชวา กับการเพาะเห็ดฟางในฟางโดยใช้วิธีการเพาะแบบกองเตี้ยพบว่า ผลผลิตที่ได้มีจำนวนดอกเห็ดต่อกองใกล้เคียงกัน คือประมาณ 158 ดอก และ 182 ดอกตามลำดับ นอกจากนี้ลักษณะของดอกคือ สีของดอกเห็ดจะต่างกันเล็กน้อย โครงสร้างของดอกคล้ายคลึงกัน ขนาดของดอกเห็ดแตกต่างกันไม่มากนัก คือดอกเห็ดที่ได้จากกองผักตบชวามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.99 เซนติเมตร และดอกเห็ดที่ได้จากกองฟางมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.71 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าผักตบชวาก็สามารถใช้เป็นวัสดุทดแทนฟางได้ในการเพาะเห็ดฟาง และให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างกันมากนัก