โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องถ่านเชื้อเพลิงประยุกต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ญาดา แสภู่

  • ประนมพร จองหนาน

  • อะหวู่มะ แซ่จาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแม่กอนใน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

aม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านเชื้อเพลิง การผลิต

  • วัสดุเหลือใช้

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพระยะเวลาการเผาไหม้และหาค่าพลังงานความร้อนของถ่านเชื้อเพลิงจากแกลบ ถ่านเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด ถ่านเชื้อเพลิงจากแกลบผสมซังข้าวโพด และถ่านเชื้อเพลิงจากผงถ่านไม้ เนื่องจากในชุมชนมีเศษเปลือกข้าวหรือแกลบ และซังข้าวโพดจำนวนมากถูกทิ้งไว้จากการศึกษาประสิทธิภาพระยะเวลาการเผาไหม้ของถ่านเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ได้ผลว่าถ่านเชื้อเพลงจากแกลบผสมซังข้าวโพดมีระยะเวลาในการเผาไหม้ได้นานที่สุด คือ 38.3 นาที ถ่านเชื้อเพลิงจากแกลบ 36.8 นาที ถ่านเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด 34.8 นาที และถ่านเชื้อเพลิงจากผงถ่านไม้ 33.1 นาที ตามลำดับ และจากการหาค่าพลังงานความร้อนของถ่านเชื้อเพลิงแต่ละชนิดพบว่าถ่านเชื้อเพลิงจากแกลบผสมซังข้าวโพดให้พลังงานความร้อน 6,600 แคลอรี ซึ่งให้พลังงานความร้อนมากที่สุด ถ่านเชื้อเพลิงจากแกลบ 6,300 แคลอรี ถ่านเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด 6,100 แคลอรีและถ่านเชื้อเพลิงจากผงถ่านไม้ 5,700 ตามลำดับ