โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาสารดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธิดาพร ธิยะคำ

  • นัทธมน ภัยราช

  • ปิโยรส พฤทธิสัญจัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • มะกอกป่า ยาง

  • สารดูดซับ การพัฒนา

  • แผ่นรองซับอนามัย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสารดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากยางมะกอกป่า โดยแบ่งเป็น 4 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 1 ศึกษาสมบัติทางกายภาพของยางมะกอกป่าในการนำไปพัฒนาเป็นสารในทางดูดซับในแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง จุดหลอมเหลว ค่า pH และความสามารถในการดูดซับใกล้เคียงกับสารดูดซับยิ่งยวด การทดลองที่ 2 การศึกษาผลของขนาดอนุภาคผงยางมะกอกต่อความสามารถในการดูดซับพบว่ายางมะกอกป่าสามารถดูดซับสารต่าง ๆได้ดี ตอนที่ 3 ศึกษาความเป็นพาและความสามารถในการย่อยสลายของยางมะกอกป่า ซึ่งพบว่ายางมะกอกมีความเป็นพิษต่ำ และย่อยสบายได้เร็วกว่าสารดูดซับยิ่งยวด การทดลองที 4 การทดสอบประสิทธิภาพ พบว่าแผ่นรองดูดซับจากยางมะกอกป่ามีประสิทธิภาพในการดูดซับไม่แตกต่างจากแผ่นรองซับอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยงจากที่มีจำหน่ายในท้องตลาด แต่มีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าถึง 55%