โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาความเหมาะสมของตำแหน่งบานพับประตู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิฑูรย์ แซ่ตั้ง

  • สมชาย มณีรัตน์

  • สหภัส บุญชูช่วย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมคงคา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย ทั่วไป ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2536 4(10) p63

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ตำแหน่งบานพับประตู การติดบานพับ

  • บานพับประตู ศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บานประตูอาคารที่พักอาศัยทั่ว ๆ ไปเมื่อใช้งานไปนาน ๆ จะเกิดการชำรุดเสียหาย เปิด-ปิดไม่ดี ลูกบิดล๊อคไม่ได้ กลอนประตูเคลื่อนเหล่านี้ สาเหตุหนึ่งเกิดจากบานพับประตูเสีย เพราะได้รับแรงกระทำเนื่องจากน้ำหนักประตูมากเกินไป จากการสำรวจพบว่า ประตูทั่ว ๆ ไปตำแหน่งของการติดบานพับมีความไม่แน่นอน แรงลัพธ์ที่บานพับประตูได้รับเนื่องจากน้ำหนักของประตู จึงมีค่าแตกต่างกันไป ถ้าสามารถหาตำแหน่งของการติดบานพับที่เหมาะสม ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บานพับได้รับแรงกระทำเฉลี่ยพอเหมาะและแรงไม่กระทำต่อบานพับตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปแล้ว บานพับก็จะมีอายุการใช้งานยาวนาน จากการทดลองเกี่ยวกับเรื่องแรงกระทำต่อบานพับนี้ พบข้อสรุปที่น่าสนใจสำหรับประตูที่ติดบานพับ 3 ตัว อยู่ 2 ประการ 1. ถ้าประตูน้ำหนักเบา ควรติดบานพับตัวบนและตัวล่างให้จุดกึ่งกลางบานพับอยู่ห่างขอบประตู ส่วนบนและล่าง ข้างละ 15 เซนติเมตรเท่ากัน ส่วนบานพับตัวกลางให้อยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางพอดี 2. ถ้าประตูน้ำหนักมาก ควรติดบานพับตัวบนและตัวล่าง ให้จุดกึ่งกลางบานพับ อยู่ห่างขอบประตู ส่วนบนและล่าง ข้างละ 15 เซนติเมตรเท่ากันแต่บานพับตัวกลางควรเลื่อนขึ้นไปช่วยบานพับตัวบนรับน้ำหนัก โดยมีระยะที่เหมาะสม คือ จุดกึ่งกลางของบานพับ อยู่ห่างขอบประตูส่วนบน 35-40 เซนติเมตร