โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องProb : Pok Pok Pok

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐชยา ไทยานนท์

  • ปุญญพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์

  • ศาสวัต ศรีบุณยมาลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาหาโอกาสแต่ละโอกาสที่จะเกิดขึ้นในการเล่มไฟป๊อกเด๊ง โดยนำกระบวนการทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อศึกษา รวมทั้งนำมาเขียนเป็นโปรแกรมเพื่อใช้ในการคำนวณหาโอกาส ซึ่งมีวิธีการดำเนินงานคือ สมาชิกในกลุ่มปรึกษาหารือหัวข้อโครงงานและทำการศึกษาพร้อมทั้งสรุปงานที่ได้