โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์ช่วยฝึกซ้อมเทควันโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พงศธร ภูพวก

  • วาสุรัตน์ นิธิรัตนประภา

  • อานัติ โสอริกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จนัสวรรณ เทียนสันต์

  • ปาจรีย์ สิงห์โต

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทยาศษสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • อุปกรณ์กีฬา

  • เทควันโด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอุปกรณ์ช่วยฝึกกีฬาเทควันโดโดยไม่ต้องอาคัยบุคคลอื่นช่วยในการฝึกซ้อม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคู่ซ้อม และสามารถเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังสถานที่ฝึกซ้อมต่าง ๆ ได้ โดยสามารถฝึกซ้อมได้บ่อยตามความต้องการของตนเอง อุปกรณ์ที่ได้มีการประดิษฐ์มี 3 ประเภท คือ เป้าที่ใช้มือจับ เป้าที่สวมแขน เป้าเตะขนาดใหญ่