โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องสมุนไพรลดน้ำตาลกลูโคส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยุภาวดี แสงแก้ว

  • รัตนา อูปคำ

  • เกียรติศักดิ์ ชิงดารัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุกัญญา อินทรีย์

  • แก้วเมือง มีทรัพย์ทองทวี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านท่าฟ้าใต้

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กลูโคส น้ำตาล

  • สมุนไพร กระเทียม มะระขี้นก หญ้าหนวดแมว

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประชาชนนิยมนำพืชสมุนไพรมาบริโภค เพื่อเป็นยารักษาโรค โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานจะนิยมนำพืชสมุนไพรมาต้มดื่ม ดังนั้นจึงทดสอบว่าพืชสมุนไพรสามารถลดน้ำตาลกลูโคสได้หรือไม่โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 ทดสอบความสามารถในการลดน้ำตาลกลูโคสของพืชสมุนไพร 4 ชนิด คือ ใบชะพลู หัวกระเทียม หญ้าหนวดแมว และผลมะระขี้นก โดยเปรียบเทียบเวลามีผลต่อความสามารถในการลดน้ำตาลกลูโคสของพืชสมุนไพร ใช้ความเข้มข้นของสมุนไพร 10 กรัม ต่อน้ำ 40 มิลลิลิตร ตอนที่ 2 ทดสอบความเข้มข้นของพืชสมุนไพรที่มีผลต่อการลดน้ำตาลกลูโคส มี 3สูตรคือใช้อัตราส่วนระหว่างสมุนไพรต่อน้ำ เท่ากับ 10 กรัม : 40 มิลลิลิตร 10 กรัม : 20 มิลลิลิตร และ 10 กรัม : 10 มิลลิลิตร จากการทดลองตอนที่ 1พบว่า พืชสมุนไพรที่สามารถลดน้ำตาลได้ดีที่สุด คือ หัวกระเทียม รองลงมาคือ หญ้าหนวดแมว ใบชะพลู และผลมะระขี้นก ตามลำดับ ตอนที่ 2 พบว่า ความเข้มข้นของพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิดมีผลต่อความสามารถในการลดน้ำตาลกลูโคส สูตรดีที่สุดคือ สมุนไพรเท่ากับ 10 กรัม ต่อน้ำ 10 มิลลิลิตร