โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องวัดหยดน้ำเกลือและแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มูเนมิทซึ โทมิดะ

  • รุจิรางค์ ธีรหิรัญโชติ

  • สิรวิชญ์ ทายะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สรพงษ์ สมสอน

  • สรวัฒน์ ยามสุข

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย เหรียญเงิน ภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • วิทยาศาสตร์ประยุกต์

  • เครื่องวัดหยดน้ำเกลือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาเครื่องวัดหยดน้ำเกลือ โดยการนับหยดการไหลของน้ำเกลือต่อนาที เฝ้าระวังและมีการจะแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์บริเวณเคาน์เตอร์พยาบาลได้ โดยเฝ้าระวังทั้งอัตราการหยดของน้ำเกลือ ปริมาณน้ำเกลือที่คงเหลือและแจ้งเตือนหากอัตราการหยดเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป โดยโครงงานนี้มีวิธีการดำเนินงาน คือ การออกแบบการทำงานของระบบเครื่องวัดหยดน้ำเกลือและแจ้งเตือนผ่านระบบเครือข่ายไร้สายโดยมีนับหยดจากการตรวจจับของแสงอินฟราเรด แล้วนำจำนวนหยดที่ได้ไปประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวลผลหาอัตราหยดต่อนาที แล้วแสดงผลในจอ LCD ที่ตัวกล่อง และแสดงผลในรูปแบบ dashboard บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเมื่อตรวจพบว่าจำนวนหยดเปลี่ยนแปลงตามระดับที่กำหนดจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Line notification