โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธภาพสีย้อมจากรังครั่งเพื่อใช้ย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิสมัย เครื่องแก้ว

  • อภิญญา ชัยกองชา

  • อรัญญา เที่ยงราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ครั่งสีย้อม

  • รากหอม

  • โครโมโซม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของสีย้อมโครโมโซมจากรังครั่ง ศึกษาสูตรที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพการติดสีโครโมโซม ความคงทนของสีย้อม และระยะเวลาการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอม ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการติดสีย้อม ความคงทนของสีย้อม และระยะเวลาการย้อมสีโครโมโซมปลายรากหอมระหว่างสีย้อมจากรังครั่งกับสีอะซิโตคาร์มีน และศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สารสกัดจากรังครั่งทดแทนในการใช้สีสังเคราะห์ในปฏิบัติการเรื่องเซลล์ และศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้สารสกัดจากรังครั่งทดแทนในการใช้สีสังเคราะห์ในการปฏิบัติการเรื่องเซลล์ การศึกษาในครั้งนี้ใช้น้ำครั่งบริสุทธิ์เป็นตัวทำละลาย โดยใช้โพตัลเซียมอาลัมเป็นมอร์แคนท์ และเพิ่มความเข้มสีโครโมโซมโดยใช้น้ำสนิมเหล็กทำเป็น 6 สูตร การทดลองพบว่า สมบัติทางกายภาพของสีย้อมทุกสูตรเป็นสีม่วงและ สมบัติทางเคมีของสีย้อมโครโมโซมมีค่าเป็นกรดมากที่สุด