โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาเส้นขนมจีนด้วยข้าวไร่พันธุ์หอมนิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชลาทิพย์ มั่นใจ

  • ธนาภรณ์ วิทยารังสิกุล

  • อาคเนย์ กระต่ายจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ขนมจีนการทำ

  • หอมนิลข้าวไร่

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ขนมจีนเพชรบูรณ์เป็นอาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของจังหวัด ทั่วไปทำจากแป้งข้าวจ้าวพันธุ์ขาวตาแห้ง แต่บริเวณ อำเภอเขาค้อส่วนใหญ่ปลูกข้าวไรพันธุ์หอมนิล ซึ่งยังไม่ได้เป็นที่รู้จักและบริโภคของกลุ่มคนส่วนใหญ่ จึงได้พัฒนาเส้นขนมจีนด้วยข้าวไร่พันธุ์หอมนิลนี้ โดยการศึกษาชนิดแป้งข้าวจ้าวและอัตราส่วนขงแป้งข้าวจ้าวพันธุ์ขาวตาแห้งและข้าวจ้าวพันธุ์หอมนิล พบว่าแป้งข้าวจ้าวพันธุ์หอมนิลอย่างเดียวไม่สามารถทำเป็นเส้นขนมจีนได้ เพราะการโรยเส้นขนมจีนไม่สามารถทำให้เป็นเส้นต่อเนื่องกันได้ แต่หากมีการผสมกันระหว่างแป้งข้าวจ้าวพันธุ์ตากแห้งและแป้งข้าวจ้าวพันธุ์หอมนิล พบว่ามีลักษณะสีม่วงเข้ม มีกลิ่นและรสชาติคล้ายกับเส้นขมนดั้งเดิม และเมื่อทดสอบความพึงพอใจ ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดี แสดงว่าเส้นขนมจีนที่มีส่วนผสมข้าวไร่พันธุ์หอมนิลสามารถพัฒนาเป็นเส้นขนมจีนทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค