โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องโครงงานถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลัง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จันจิรา สาทเจริญ

  • วรรนิภา พงศ์ไทยสงค์

  • วิมลมาศ กมุทชาติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสลกบาตรวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ถ่านอัดแท่ง

  • มันสำปะหลัง เหง้า

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลังจัดทำขึ้นเพื่อ 1. เพื่อผลิตถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลัง 2. เพื่อหาประสิทธิภาพถ่านอัดแท่งจากเหง้ามันสำปะหลัง ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารข้อมูลด้านการทำถ่านอัดแท่งจากวัสดุต่าง ๆและจากปราชญ์ชาวบ้าน ตอนที่ 2 การหาอัตราส่วนที่เหมาะสมของตัวประสานที่จะช่วยให้ถ่านจับตัวเป็นก้อน ตอนที่ 3 ผลการทดสอบแบบรูแกนกลางที่ให้ความร้อนมาก ตอนที่ 4 การหาอัตราส่วนของไม้ในท้องถิ่นชนิดอื่นมาเป็นส่วนผสมกับเหง้ามันสำปะหลังเพื่อเพิ่มความร้อน ตอนที่ 5 ใช้ประเมินผลโดยใช้กลุ่มตัวอย่างบริเวณชุมชนของโรงเรียน ถ่านอัดแท่งจากเห้งามันสำปะหลัง มีประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี มีความร้อนสูง มีควันน้อย มีสะเก็ดไฟน้อย มีขี้เถ้าเล็กน้อยถึงปานกลาง สามารถนำมาใช้แทนถ่านไม้ใช้หุงต้มในครัวเรือนได้และมีประสิทธิภาพที่ดีและใกล้เคียงกับถ่านไม้