โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระดาษจากกาบกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ด.ญ.จุฑามาศ พวงลำเจียก

  • ด.ญ.จุรีวรรณ กองทุน

  • ด.ญ.วิมลรัตน์ ธัมมิสโร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้นชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระดาษการทำ

  • กาบกล้วย

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาชนิดของกาบกล้วยที่สามารถผลิตเป็นกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อใช้ส่วนผสมต่างกัน โดยนำกาบกล้วยทั้ง 3 ชนิด คือ กล้วยหอม กล้วยตานี กล้วยน้ำหว้า ไปต้มโดยใช้เวลานานขึ้น ผลการทดลองพบว่า กาบกล้วยจะอ่อนตัวมาก ในส่วนกาบกล้วยตานีจะอ่อนนิ่มและบางที่สุด กล้วยตานีมีผิวกระดาษที่ยึดติดกันได้ดีกว่ากล้วยทั้งสองชนิด มีผิวกระดาษที่เรียบและยึดติดได้ดีกว่ากล้วยน้ำหว้าและกล้วยหอม และกระดาษที่ผสมกาวผิวกระดาษจะเรียบและยึดติดกันได้ดีกว่ากระดาษที่ไม่ผสมกาว กระดาษที่ผสมน้ำสับปะรด มีลักษณะไม่ค่อยยึดติดกันเนื้อกระดาษหยาบ กระดาษที่ผสมน้ำมะขามเปียก มีลักษณะยึดติดกันแน่นมีความหยาบมาก ส่วนกระดาษที่ผสมยางมะละกอ มีลักษณะเรียบยึดติดกันได้ดี