โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันและดูดซับน้ำมันจากสะกอปลือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • การดูดซับ

  • วิไลวรรณ ปลื้มเปรมใจ

  • ศรีพร เดชธนกิจ

  • สุทธิพร เอมชลวิทย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๑

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาตร์กายภาพภาคเหนือตอนบน

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • น้ำมันกำจัด

  • สะกอปลือ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันและดูดซับน้ำมันจากสะกอปลือ” เป็นโครงงานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันหรือไขมันจากพาชนะและศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของใบสะกอปลือ โดยออกแบบการทดลองเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1.ศึกษาประสิทธิภาพการขจัดคราบน้ำมันหรือไขมันจากภาชนะของสารสกัดที่ได้จากสะกอปลือ 2.ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของสะกอปลือสามารถขจัดคราบไขมันภาชนะได้ดี ไม่มีกลิ่นคาวติดภาชนะ โดยเฉพาะภาชนะที่เปื้อนคราบน้ำมันพืชและน้ำมันหมู และใบสะกอปลือสามารถกรองดักไขมันตามท่อระบายน้ำทิ้งก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อลดปัญหาคราบน้ำมันในแหล่งน้ำได้