โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตผักกาดหอมโดยใช้ปุ๋ยขยะกับปุ๋ยเคมี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กอบจิต ลีลาพจน์สกุล

  • พนิตา ถาวร

  • พลวิชัย พุฒวันดี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระหฤทัย ดอนเมือง

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลชมเชย กำหนดหัวข้อ ภาคกลาง

การตีพิมพ์ผลงาน

วารสารบทคัดย่อการศึกษาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 2543 10 ( ) p

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ปุ๋ย

  • ผักกาดหอม

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของพืชสวนครัวระหว่างการใช้ปุ๋ยขยะกับปุ๋ยเคมีในการปลูก สารเคมีที่ใช้ได้แก่ ปุ๋ยเคมี โดยปุ๋ยที่ใช้คือ ปุ๋ยยูเรีย ผักที่ใช้ได้แก่ ต้นผักกาดหอม ส่วนวัสดุที่ใช้ได้แก่ ขยะสด พืชสวนครัว โดยการทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ทำการผลิตถังเพื่อทำการหมักเศษอาหารโดยทำจากถังปี๊บเหลือใช้ นำมาทำความสะอาด จากนั้นจึงทำก๊อกเพื่อเปิดใช้น้ำขยะที่ได้จากการหมัก ขั้นตอนที่ 2 การนำเอาเศษอาหารมาทำการหมักกับกากน้ำตาลโดยที่เศษอาหารจะต้องนำมาผ่านขั้นตอนแปรสภาพให้มีชิ้นเล็กชิ้นน้อย เช่น การสับ หรือหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ทำการหมัก 7 วัน โดยระหว่างหมักให้ผสมน้ำลงไปด้วย 1 ลิตร ต่อเศษอาหาร 1 กิโลครึ่งและต่อน้ำตาล 500 กรัม จากนั้นเก็บให้พ้นแสง สุดท้ายทำการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของต้นผักกาดหอมที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยจากน้ำขยะ และปุ๋ยยูเรีย สรุปผลการทดลองพบว่า การปลูกต้นผักกาดหอมโดยใช้ปุ๋ยที่ทำจากขยะจะให้ผลผลิตหรือทำให้ต้นผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตได้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งการใช้ปุ๋ยที่ทำจากขยะจะทำให้ต้นผักกาดหอมมีการเจริญเติบโตดีและรวดเร็ว