โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผักกระเฉดสะดุ้งน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิเวศ ไทรทอง

  • วันเฉลิม โพธิ์โสภา

  • อรรถพล สืบศิริ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บุญมี อบเชย

  • สมสุข เอี่ยมพาหล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่1 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคกลาง

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษตรกรในตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีการทำนาผักกระเฉดเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกลุ่มศึกษาโครงการพัฒนาอาชีพ ได้ร่วมทำการศึกษาปัญหาและพัฒนางานอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น สนับสนุนส่งเสริมสินค้าทางด้านการเกษตรที่มีราคาตกต่ำ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มผู้ศึกษาได้สังเกตการทำนาผักกระเฉดของครอบครัว เกษตรกรทำนาผักกระเฉดหมู่ที่2 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรที่เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยริเริ่มลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในนาแปลงผักกระเฉด เนื่องจากการทำนาผักกระเฉด มีการหมุนเวียนถ่ายเทน้ำทิ้ง จะต้องปล่อยน้ำทิ้งที่ปนเปื้อนสารเคมีจากนาผักกระเฉดลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในคูคลองเพิ่มขึ้น เมื่อมีการปฏิบัติเช่นนี้ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม แต่ทำให้ผลผลิตผักกระเฉด / พื้นที่ ลดลง ความยาวยอดผักกระเฉดไม่ได้ขนาดความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง กลุ่มผู้ศึกษาโครงงานได้พบภูมิปัญญาในการเพิ่มความยาวของยอดผักกระเฉดโดยการแช่ยอดผักกระเฉดในน้ำในระยะเวลา 6ชั่วโมง ผลการทดลองแสดงค่าความยาวของยอดผักกระเฉดเพิ่มขึ้นทุกชุดการทดลอง สรุปผลการทดลอง จากการศึกษาทดลองนำยอดผักกระเฉดลงแช่ในน้ำเป็นระยะเวลา 6ชั่วโมง ในชุดการทดลองทั้ง3ชุดและชุดเปรียบเทียบ (ชุดควบคุม) ที่ไม่แช่น้ำอีก1ชุดการทดลอง โดยควบคุมปัจจัยต่างๆทุกชุดการทดลองพบว่า "น้ำมีผลต่อการเพิ่มความยาวของยอดผักกระเฉดจริง" และพบวาภูมิปัญญาการยืดยอดผักระเฉดด้วยการนำไปแช่ในน้ำเป็นเวลา6ชั่วโมง ยอดผักกระเฉดมีความยาวเพิ่มขึ้น13.71เซนติเมตร ส่งผลถึงการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปใช้เพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ โดยสามารถพัฒนายอดผักกระเฉดขนาดกำเล็ก ให้มีความยาวของยอดเพิ่มขึ้นเป็นผักกระเฉดขนาดกลางได้จริง และสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้า จากผักกระเฉดกำเล็กจำนวนยอด70ยอดราคาจำหน่ายกำละ12บาท พัฒนาเป็นผักกระเฉดขนาดกลางจำนวนยอด70ยอดราคาจำหน่ายกำละ18บาท ได้ราคาเพิ่มขึ้น6บาททำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น