โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการหาประสิทธิภาพอิฐบล็อกประสานที่ทำจากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กัมปนาท สุนทรา

  • อมรวรรณ ลครศรี

  • อุดมศักดิ์ เทภูเขียว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีรัตนวิทยา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลชมเชย ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพดการดัดแปลง

  • อิฐบล็อกการทำ

  • แมลงการเก็บ

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหาประสิทธิภาพอิฐบล็อกประสานที่ทำจากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโดพ ทั้งหมด 3 สูตร คือ อิฐบล็อกประสานที่ทำจากเปลือกและใบข้าวโพด อิฐบล็อกประสานที่ทำจากซังข้าวโพด และอิฐบล็อกประสานที่ทำจากลำต้นข้าวโพด เพื่อหาสิทธิภาพของอิฐบล็อกประสานที่ทำจากส่วนต่าง ๆ ของต้นข้าวโพด ที่เหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และเพื่อเป็นการนำเอาวัสดุท้องถิ่นมาประดิษฐ์เป็นอิฐบล็อกประสานเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ