โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องสลัด..ดาว..พบพระ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จิตรานุช ทิพย์โรจน์

  • ธิติกร วนาลีสุนทร

  • สมศักดิ์ สุพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพบพระวิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย ชนะการประกวดรางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกดาวเรือง เครื่องสลัด

  • สิ่งประดิษฐ์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องสลัด..ดาว..พบพระ เป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสลัดดอกดาวเรืองรุ่นเก่า ( แบบมือดึง ) โดยเพิ่มกลไก อุปกรณ์การทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอน และเวลาในการทำงานง่ายต่อการใช้งานและการดูแลรักษา ประหยัดเวลา และงบประมาณ ขณะเดียวกัน เครื่องสลัด..ดาว..พบพระ ยังสามารถใช้แบบมือหมุนได้ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับการนำไปใช้ในสถานที่ที่ไม่มีไฟฟ้าหรือเพื่อการดำรงชีพแบบพอเพียงนอกจากนี้การพัฒนาดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรส่งออกดอกดาวเรืองคุณภาพดีในปริมาณที่มากขึ้น และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอีกด้วย