โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องผลของกระแสไฟฟ้าที่ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ดข้าวกล้องเพื่อผลิตสารกาบ้าพร้อมดื่ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมหมาย ตรีอินทอง

  • หทัยรัตน์ สิงห์เรือง

  • อภิชาติ สาวงนาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคเหนือตอนล่าง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • กระแสไฟฟ้า

  • เมล้ดข้าวกล้องการงอก

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อหากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้เมล็ดข้าวกล้องงอกเร็วและสม่ำเสมอในการศึกษาแบ่งเป็น 6 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก ศึกษาพันธุ์ข้าวกล้องที่นิยมนำมารับประทาน ขั้นตอนที่สอง เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง ขั้นตอนที่สาม คัดเลือกเมล็ดข้าวกล้องที่มีลักษณะสมบูรณ์ ไม่แตก และขนาดเท่ากัน ขั้นตอนที่สี่ ทำการทดลองหากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมในการกระตุ้นให้เมล้ดข้าวกล้องงอกเร็วและสม่ำเสมอ ขั้นตอนที่ห้า ตรวจผลภายใต้เครื่อง Stereo Scope ขั้นตอนที่หก นำข้อมูลการงอกมาทดสอบสมมุติฐานและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน