โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการใช้ฟีโรโมนในการล่อแมลงสาบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐวิทย์ ญาณพิสิฐกุล

  • ปัทวัจน์ ศิริชน

  • ไตรรัตน์ นิจโรจน์สเถียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 2 สาขาวิทย์ชีวภาพภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ฟีโรโมน

  • แมลงสาบกำจัด

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาผลของฟีโรโมนของแมลงสาบเพศเมียต่อแมลงสาบเพศผู้และเพศเมีย และผลของฟีโรโมนของแมลงสาบเพศผู้ต่อแมลงสาบเพศผู้และเพศเมีย โดยใช้สำลีเป็นตัวดูดซับฟีโรดมนผ่านเครื่องสกัดฟีโรโมนที่ประดิษฐ์ขึ้น แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทดลองในกับดักแมลงสาบจริง โดยศึกษาถึงความเร็วในการตอบสนองของแมลงสาบต่อกับดัก ระยะทางและระยะเวลาในการล่อแมลงสาบให้มาติดกับดัก ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดแมลงสาบที่ไม่ต้องใช้สารเคมี มีความปลอดภัยสูงและใช้ล่อได้ตลอด แมลงสาบจะไม่เกิดการดื้อต่อกับดัก