โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาประสิทธิภาพการแปลงพลังงานของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง จากมะม่วงหาวมะนาวโห่และดอกช้องนาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ลัดดาวัลย์ แก้วมหา

  • สุภาภรณ์ จุฑาเลิศ

  • อาทิตยา ศิริศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนา คำอุดม

  • วัชรินกร เมฆลา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคําหาญวารินชําราบ

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ปลายชนะการประกวดรางวัลที่ 3 ประเภทวิทย์ประยุกต์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ดอกช้องนาง

  • ผลมะม่วงหาวมะนาวโห่

  • พลังงานทดแทน

  • พลังงานแสงอาทิตย์

  • เซลล์แสงอาทิตย์

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้พลังงานทดแทนที่สำคัญในปัจจุบันส่วนมากจะใช้จากพลังงานหมุนเวียน เช่น น้ำ ลม แสงอาทิตย์ และชีวมวลประเทศไทยของเราโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพอากาศแบบร้อนเหมาะที่จะนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานทดแทนมากที่สุด โครงงานนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อประดิษฐ์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดย้อมแสงจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่, ดอกช้องนางและผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ผสมกับดอกช้องนาง และนำมาทดสอบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์หลังประดิษฐ์ตัวเซลล์เสร็จ