โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ณัฐพร นวลใย

  • นรีกานต์ มากเพ็ง

  • พิมพารัตน์ บุญจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัษฎา

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 ภาคใต้

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • ข้าวโพด

  • สิ่งประดิษฐ์

  • เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด การผลิต

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพด เปรียบเทียบรูตะแกรง และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดระหว่างแกะด้วยมือและแกด้วยเครื่องกะเทาะเมล็ด โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ ในการออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดสามารถออกแบบตัวเครื่องที่เหมาะสมกับการกระเทาะเมล็ดข้าวโพดเมื่อใส่ข้าวโพกลงไปแล้วหมุนแกนจะกะเทาะเมล็ดข้าวโพดให้ลงในตะแกรงและตะแกรงก็จะร่อนเพื่อแยกกากกับเมล็ดข้าวโพดและได้ขนาดรูตะแกรง 0.4 เซนติเมตร ผลการดำเนินงานสามารถประดิษฐ์เครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดได้สำเร็จ และตารางขนาด 0.4 เซนติเมตร สามารถแยกกากกับเมล็ดข้าวโพดแกจากกันได้ โดยที่เมล็ดข้าวโพดไม่หล่นลงไปกับการทดสอบประสิทธิภาพการกะเทาะเมล็ดข้าวโพดระหว่างการแกะด้วยมือ การกะเทาะด้วยเมล็ดข้าวโพดด้วยเครื่องกะเทาะเมล็ดข้าวโพดจะสามารถกะเทาะได้เร็วกว่าการแกะด้วยมือโดยใช้เวลาเฉลี่ย 0.34