โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องอุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิการเพิ่มอุณหภูมิของเตาแก็ส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธีมาพร รสองุ่น

  • ปีราณา ธิวาคำ

  • มัลลิกา วัฒนาศิรินันท์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ม.ต้น ชนะการประกวดรางวัลที่2 สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาคกลาง

คำสำคัญ (keywords) ของโครงงาน
  • สิ่งประดิษฐ์

  • เตาแก๊ส

ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาวิธีการเพิ่มอุณหภูมิของเตาแก๊สในครัวเรือน โดยประดิษฐ์อุปกรณ์เพิ่มอุณหภูมิเตาแก๊ส ที่สามารถให้ความร้อนเพิ่มขึ้น แบ่งการทดลองเป็น 3ขั้นตอน ตอนที่ 1 เป็นการทดลองอุณหภูมิของเตาแก๊สก่อนการใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ ตอนที่ 2 เป็นการทดลองลวดเหล็ก นิโครม ทองแดง ว่าลวดชนิดใดสามารถนำความร้อนได้ดีที่สุด ตอนที่ 3 เป็นการทดลองหาขดลวดว่าใช้สูตรคูณแม่ใดสามารถนำความร้อนได้ดีที่สุด ผลการทดลองพบว่า การทดลองที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดๆมีอุณหภูมิเฉลี่ย 56.1 องศาเซลเซียส ลวดนิโครมสามารถนำความร้อนได้ดีที่สุดอุณหภูมิเฉลี่ย 74.6 องศาเซลเซียส สูตรคูณแม่ 17และ11 ให้อุณหภูมิมากที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ย 76.5 องศาเซลเซียส